دستگاه بای پپ

دستگاه بای پپ به منظور ارائه پشتیبانی غیرتهاجمی برای بیماران با نارسایی تنفسی انسدادی خواب به وجود آمد.آپنه انسدادی خواب شایعترین گروه اختلالات تنفسی خواب میباشد. انقباض عضلات بدن به صورت عادی در هنگام خواب شل میشوند، همچنین در قسمت گلو مسیرهای هوایی انسان از دیواره های انعطاف پذیر از بافتهای نرم تشکیل شده است که میتواند مسیر تنفس را هنگام خواب مسدود نماید.

در زمان دم فشار هوایی مثبت دمی شانس بیشتری دارند که دچار آپنه انسدادی شوند. مردان نیز نسبت به زنان و کودکان به آپنه انسدادی دچار میشوند، البته در این موارد افراد نادری هم وجود دارند. دستگاه بای پپ به منظور ارائه پشتیبانی غیرتهاجمی فشار برای بیماران با نارسایی تنفسی یا آپنه انسدادی خواب به وجود آمد. دستگاه بای پپ مسیر هوایی (تراشه) بیمار را در هنگام خواب توسط جریان با فشار هوای دمیده شده در گلو باز نگه میدارد، دستگاه افرادی که عضلات شل و بافتهای نرم در اطراف مسیرهای هواییشان وجود دارد (مانند افراد چاق) و عوامل ساختاری که باعث ایجاد مسیرهای هوایی باریک میشود در ریسک بالایی از آپنه انسدادی خواب قرار دارند. افراد مسن نسبت به جوانها شانس بیشتری دارند که دچار آپنه انسدادی شوند.

مردان نیز نسبت به زنان و کودکان به آپنه انسدادی دچار میشوند، البته در این موارد افراد نادری هم وجود دارند. دستگاه BiPAP به منظور ارائه پشتیبانی غیرتهاجمی فشار برای بیماران با نارسایی تنفسی یا آپنه انسدادی خواب به وجود آمد. دستگاه مسیر هوایی (تراشه) بیمار را در هنگام خواب توسط جریان با فشار هوا دمیده شده در گلو باز نگه میدارد، دستگاه در زمان دم (فشار هوایی مثبت دمی) ایجاد کرده و در زمان بازدم (فشار هوایی مثبت بازدمی)اعمال مینماید.

فهرست