وپورایزر (تبخیرکننده)

هوشبرهای تبخیری در دمای اتاق و فشار اتمسفر مایع می باشند. تبخیر که تبدیل یک مایع به بخار است در محفظه ی بسته ای که بعنوان تبخیرکننده شناخته می شود، صورت می گیرد. غلظت بخار حاصل از تبخیر هوشبر تبخیری مایع باید با همان دقت و قابلیت پیش بینی سایر گازها (اکسید نیترو، اکسیژن) به بیمار انتقال یابد.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

فهرست
error: