ماشین بیهوشی

ماشین بیهوشی از یک دستگاه ساده ی گازی تا یک دستگاه باچندجزء پیچیده و جامع که توسط کامپیوتر کنترل میگردد تشکیل شده است. اجزای داخل دستگاه بیهوشی بصورت هماهنگ عمل می کنند تا غلظت های مشخصی از هوشبرهای استنشاقی را به بیمار تحویل دهند.

اجزای ماشین بیهوشی

اجزای چندگانه ماشین بیهوشی شامل اجزای تنظیم کننده فشار و اجزای مخلوط کننده گاز(، تبخیرکننده ها، مدار تنفسی بیهوشی، ونتیلاتور، سیستم جمع آوری کننده مواد زائد، سیستم های مونیتورینگ فیزیولوژیک و تنفسی )الکتروکاردیوگرام،فشارخون سیستمیک، دمای بدن، اشباع هموگلوبین شریانی با اکسیژن و غلظت های دمی وبازدمی اکسیژن و دی اکسیدکربن و گازها و بخارهای بیهوشی می باشد.سیستم های اخطار آپنه یا جداشدن سیستم تنفسی بیهوشی از بیمار را نیز دربر می گیرد.

آلارم های موجود بر پالس اکسی متر وکاپنوگراف باید برای متخصص بیهوشی قابل شنیدن باشند. اکثر ماشینهای بیهوشی هم با نیروی الکتریکی و هم فشاری کار می کنند.دستگاه بیهوشی توسط متخصص بیهوشی یا پرستار بیهوشی جهت حفظ بیهوشی در هنگام عمل جراحی استفاده می‌شود.

رایجترین نوع دستگاه بیهوشی که در حال حاضر در سراسر دنیا گسترده شده و در حال استفاده است ماشین بیهوشی با جریان پیوسته است، که طراحی شده تا بتواند میزان ثابت و دقیقی از مخلوط گازهای طبی (مانند اکسیژن یا دی نیتروژن مونوکسید) را با میزان ثابتی از گازهای بیهوشی (مانند ایزوفلوران) ترکیب کرده و در نهایت با یک جریان و فشار ثابت و به شکل امن تحویل بیمار دهد.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

فهرست
error: